Berkut. 30 (1): 44-55. 2021.

 

Территориальные связи чаек-хохотуний (Larus cachinnans) из колонии у Каневской ГЭС

В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, УНЦ «Институт биологии и медицины», Каневский природный заповедник; ул. Шевченко, 108, г. Канев, Черкасская обл., 19003, Украина
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19003, Ukraine
Corresponding author: В.Н. Грищенко (V.N. Grishchenko), e-mail: aetos.ua@gmail.com
Vitaly Grishchenko https://orcid.org/0000-0002-0872-3444
Eugenia Yablonovska-Grishchenko https://orcid.org/0000-0002-2594-4943

Territorial connections of Caspian Gulls (Larus cachinnans) from the colony near Kaniv (Central Ukraine). - V.N. Grishchenko, E.D. Yab­lonovska-Grishchenko. - Berkut. 30 (1). 2021. - The colony is located on the concrete breakwater near Kaniv hydroelectric power station on the Middle Dnieper (49.7725 N; 31.4455 E). We ringed 3588 chicks in 1997–2007. During 25 years 418 recoveries from 18 European countries were received: from Ukraine and Belarus to United Kingdom and France and from Croatia to Finland. Majority of gulls were found in Germany and Poland. The greatest distance from the ringing place had a find of a first year bird in northern France (2335 km). In the paper, we analysed recoveries obtained from various age groups of gulls and for different seasons of the year. The age was measured in years of life (May to May). The oldest bird found till now was 20 years old. Caspian Gulls from Kaniv had the partial migration. A part of young and adult birds began to move widely shortly after ending of breeding season and flew away from the colony. Already in July they could be found up to 1–1.5 thousand km from Kaniv. The earliest far resightings are dated July 12 in young birds and July 14 in adult gulls. Immature non-breeding birds could lead a nomadic life for years wandering in many countries. At the same time an other part of gulls stayed not far from the colony. They moved along the Dnieper and on surrounding territories and spent the winter here. Gulls from the Kaniv were found breeding in 10 points in 3 countries: 5 – in Ukraine (except the same colony), 4 – in Poland, 1 – in Belarus. The expansion to the west and north-west went along the migration routes. Azimuth of far breeding records fluctuated from 271° to 329°. The average distance to these points from the natal colony was 701.2 ± 65.7 km (range: 520 – 917; n = 6). [Russian].
Key words: migration, wintering, ringing, recovery, dispersal, expansion, breeding.

Територіальні зв’язки жовтоногих мартинів (Larus cachinnans) із колонії біля Канівської ГЕС. - В.М. Грищенко, Є.Д. Яблоновська-Грищенко. - Беркут. 30 (1). 2021. - Колонія мартинів знаходиться на бетонному хвилерізі біля м. Канева на середньому Дніпрі (49,7725 N; 31,4455 E). У 1997–2007 рр. тут закільцьовано 3588 пташенят. За 25 років одержано 418 зворотів із 18 країн Європи: від України й Білорусі до Великобританії і Франції та від Хорватії до Фінляндії. Найбільша відстань знахідки від місця кільцювання – 2335 км (північ Франції, птах першого року). Аналізуються знахідки закільцьованих мартинів по різних вікових групах і сезонах року. Для жовтоногих мартинів характерна часткова міграція. Незабаром після вильоту пташенят частина молодих і дорослих птахів починають широко кочувати й відлітають далеко від рідної колонії. Уже в липні їх можна знайти за 1–1,5 тис. км від Канева. Нестатевозрілі птахи, які ще не розмножуються, можуть роками вести кочовий спосіб життя. При цьому інша частина мартинів далеко не відлітає. Вони кочують по Дніпру та його притоках і на сусідніх територіях, зимують поблизу. У 2005–2021 рр. канівські мартини, окрім рідної колонії, були знайдені на гніздуванні в 10 пунктах у 3 країнах: у 5 місцях – в Україні, в 4 – у Польщі і в 1 – в Білорусі. Розселення їх на захід ішло по шляхах міграції. Основний напрямок далекої дисперсії – захід – північний захід. Азимут знахідок на гніздуванні – від 271° до 329°. Середня відстань до далеких гніздових знахідок – 701,2 ± 65,7 км (520 – 917; n = 6).
Ключові слова: міграція, зимівля, кільцювання, зворот, дисперсія, розселення, гніздування.

Колония чаек находится на бетонном волнорезе у г. Канева на среднем Днепре (49,7725 N; 31,4455 E). В 1997–2007 гг. здесь окольцовано 3588 птенцов. За 25 лет получено 418 возвратов из 18 стран Европы: от Украины и Беларуси до Великобритании и Франции и от Хорватии до Финляндии. Анализируются находки окольцованных чаек по разным возрастным группам и сезонам года. Для хохотуний характерна час­тичная миграция. Вскоре после вылета птенцов часть слетков и гнездившихся взрослых птиц начинают широко кочевать и улетают далеко от родной колонии. Уже в июле их можно найти за 1–1,5 тыс. км от Канева. Молодые неразмножающиеся птицы могут годами вести кочевой образ жизни. При этом другая часть хохотуний далеко не улетает. Они кочуют по Днепру и его притокам и на сопредельных территориях, зимуют поблизости. В 2005–2021 гг. каневские чайки, помимо родной колонии, были найдены на гнездовании в 10 пунктах в 3 странах: в 5 местах – в Украине, в 4 – в Польше и в 1 – в Беларуси. Расселение их на запад шло по путям миграции. Основное направление дальней дисперсии – запад – северо-запад. Азимут находок на гнездовании – от 271° до 329°. Среднее расстояние до дальних гнездовых находок – 701,2 ± 65,7 км (520 – 917; n = 6).
Ключевые слова: миграция, зимовка, кольцевание, возврат, дисперсия, расселение, гнездование.