Berkut. 25 (2): 146-148. 2016.

 

Безхребеті тварини у гніздах пронурка (Cinclus cinclus) в Українських Карпатах

Л.І. Мелещук1, 2, Б.Й. Годованець3, І.В. Скільський4, 5

1 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; Kotsyubynsky str., 2, Chernivtsi, 58012, Ukraine
2 Чернівецький державний комерційний технікум; вул. Руська, 194 «з», м. Чернівці, 58023, Україна
Chernivtsi State Commercial College; Ruska str., 194з Chernivtsi, 58023, Ukraine
3 Карпатський біосферний заповідник; вул. Красне Плесо, 77, м. Рахів, 90600, Закарпатська обл., Україна
Carpathian Biosphere Reserve; Krasne Pleso str., 77, Rakhiv, 90600, Transcarpathian region, Ukraine
4 Чернівецький обласний краєзнавчий музей; а/с 532, м. Чернівці, 58001, Україна
Chernivtsi Regional Museum; P.O. Box 532, Chernivtsi, 58001, Ukraine
5 Національний природний парк «Хотинський»; вул. Олімпійська, 69, м. Хотин, 60000, Чернівецька обл., Україна
Khotyn National Park; Olimpiyska str., 69, Khotyn, 60000, Chernivtsi region, Ukraine
Corresponding author: І.В. Скільський (I.V. Skilsky); e-mail: skilskyiv@ukr.net

Invertebrate animals in nests of the White-throated Dipper (Cinclus cinclus) in the Ukrainian Carpathians. - L.I. Meleshchuk, B.Yo. Hodovanets, I.V. Skilsky. - Berkut. 25 (2). 2016. - The White-throated Dipper breeds in Ukraine only in the Carpathians. Its ecology is studied insufficiently. Six nests of the dipper were collected in the Carpathian Biosphere Reserve (Transcarpathian region, West Ukraine) in April of 2007. Detailed description of them are given in the paper (location, measurements, building material). These nests were investigated for the detection of nidicoles. We used the thermoeclector and manual collecting. In total, we have found 1416 specimens from 7 classes and at least 15 orders. A part of invertebrates were in larval and pupal stages. Collemboles (59.8%) and oribatid acari (25.1%) prevailed. This was the first study of nidicoles for the White-throated Dipper in Ukraine. [Ukrainian].
Key words: Transcarpathian region, nest, nidicoles, fauna.

Вперше для території України досліджено 6 гнізд пронурка, зібраних у межах Закарпатської області (Рахівський район, Карпатський біосферний заповідник) у квітні 2007 р. Встановлено, що нідіколи цього виду птахів (1416 екз.) достатньо різноманітні, належать до 7 класів і не менше 15 рядів. Частина безхребетних знайдена у гніздах на личинковій і лялечковій стадіях. Домінують ногохвістки та панцирні кліщі.
Ключові слова: Закарпатська область, гніздо, нідіколи, фауна. 

Література

Бойко В.А., Ивлиев В.Г. (1991): Методика паразитологического обследования орнитологического материала. - Эктопаразиты птиц в Среднем Поволжье. Казань. 1: 6-23.

Боровец Е.Я. (1992): Оляпка (Cinclus cinclus (L.)) на равнинах Львовской обл. - Вестн. зоол. 2: 84.

Гембицкий А.С. (1966): Обитатели гнезд синантропных птиц на территории Белорусии и их роль в распространении возбудителей заболеваний человека и животных. - Автореф. дис. … канд. биол. наук. Минск. 1-20.

Годованець Б.Й. (1996): До гніздової біології оляпки в Карпатах. - Беркут. 5 (1): 53-55.

Годованець Б.Й. (2013): Птахи Українських Карпат: сучасний стан, історичні зміни та проблеми охорони. - Дис. … канд. біол. наук. К. 1-341.

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.). К., 1998. 1-76.

Матеріали орнітологічних спостережень на території західних областей України за 1997 рік. - Troglodytes. Пр. Західноукр. орнітол. т-ва. Львів, 2010. 1: 88-128.

Мелещук Л.І. (2007): До вивчення нідікольної фауни птахів Карпатського регіону України. - Молодь та поступ біології. Зб. тез третьої Міжнар. наук. конф. студ. і аспір. (23–27 квітня 2007 року, м. Львів). Львів. 288-289.

Мелещук Л.І. (2008): До вивчення різноманіття безхребетних тварин у гніздах зяблика. - Мат-ли наук. конф. «Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем», присвяч. 100-річчю від дня народж. професора Всеволода Ілліча Здуна (12–13 лютого 2008 року). Львів. 113-116.

Мелещук Л.І., Скільський І.В. (2006): Членистоногі у гніздах тернового сорокопуда. - Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. Мат-ли П’ятої Міжнар. наук. конф. (м. Чернівці, 5–6 травня 2006 року). Чернівці: Зелена Буковина. 176-181.

Мелещук Л.І., Федоряк М.М. (2013): Павуки (Araneae) у складі нідікольної фауни дендрофільних птахів Карпатського регіону України. - Беркут. 22 (2): 151-160.

Мулярская Л.В. (1953): Биоценозы птичьих гнезд. Сталинабад: Изд-во АН Таджикской ССР. 1-87. (Тр. / Ин-т зоол. и паразитол. АН Тадж. ССР. Т. XIII).

Никифоров М.Е., Яминский Б.В., Шкляров Л.П. (1989): Птицы Белоруссии (справ.-опред. гнезд и яиц). Минск: Вышэйшая шк. 1-480.

Полуда А.М. (2003): Пронурок Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758). - Птахи України під охороною Бернської конвенції. К. 237-238. (Каталог флори і фауни Бернської конвенції. Вип. ІV).

Потіш Л. (2011): Пронурок (оляпка) Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758). - Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ. Ужгород: Карпати. 278.

Різун В.Б., Мелещук Л.І., Скільський І.В. (2013): Знахідки жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) у гніздах птахів. - Наук. зап. Держ. природозн. музею. Львів. 29: 136.

Страутман Ф.И. (1954): Птицы Советских Карпат. К.: Изд-во АН УССР. 1-332.

Страутман Ф.И. (1963): Птицы западных областей УССР. Львов: Изд-во Львовск. ун-та. 2: 1-183.

Талпош В.С. (1969): Птицы Закарпатской низменности. - Дис. … канд. биол. наук. Кременец. 1-408.

Фесенко Г.В., Бокотей А.А. (2002): Птахи фауни України (пол. визн.). К. 1-414.

Fenda P., Krumpal M., Cyprich D. (1998): The soil fauna in the birds’ nests in Slovakia. - Soil zoological problems in Сentral Europe. Proc. of the 4th Central European Workshop on Soil Zoology held in Ceske Budejovice (Czech Republic, April 23–24, 1997). Ceske Budejovice: Institute of Soil Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic. 23-30.

Nordberg S. (1936): Biologisch-Ökologische untersuchungen über die Vogelnidicolen. 1-168. (Acta Zool. Fenn. 21).