Berkut. 25 (2): 139-145. 2016.

 

Порівняльна характеристика екологічних ніш великої синиці (Parus major) та білошийої мухоловки (Ficedula albicollis) як типових представників птахів-дуплогнізників долинних лісів степової зони України

О.Л. Пономаренко1, О.В. Жуков1, А.А. Зимароєва2

1 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 10, корп. № 17, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
Dnipropetrovsk National University Oles Honchar, Naukova str., 10, Bldg. Number 17, Dnepropetrovsk, 49000, Ukraine
2 Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, 10008, Україна
Zhytomyr National Agroecological University, 7, Stary Blvd, Zhytomyr 10008, Ukraine
Corresponding author: О.Л. Пономаренко (O.L. Ponomarenko), e-mail: aponomar@ua.fm

Comparative characteristic of ecological niches of Great Tit (Parus major) and Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) as typical hollow-nesting birds in valley forests of the Steppe Zone of Ukraine. - O.L. Ponomarenko, O.V. Zhukov, А.A. Zimaroeva. - Berkut. 25 (2). 2016. - We compared ecological niches on the base of ecological-niche factor analysis (ENFA). The ENFA is based on the concept of the ecological niche, and provides a measure of the realised niche within the available space from the computation of two parameters, the marginality and the specialization. We proposed here a new methodological approach to the data selection for ENFA, as environmental predictors in the analysis were used stand microstructure indexes. ENFA compares the distributions of ecogeographical variables (EGVs) in points of presence and in point of «pseudo-absences». In our study we used the indicators of the environment in points where other species of bird were registered instead of «pseudo-absences» points. Ecological niche marginality and specialization of Great Tits and Collared Flycatcher significantly different from random alternatives indicating that these species clearly distinguish the dynamic of stand microstructure parameters, deliberately choosing comfortable habitats. Sets of parameters of stand microstructure that influence the spatial niche of these species were different. For both species the age of tree, the species composition of tree stand and substrate was significant. Important predictor of ecological niche for Great Tit was the horizontal structure of tree crown and for Collared Flycatcher was the distance to a tree trunk. The difference in the pattern of ecological niche of these species was most likely explained by the requirements of the hunting stereotype and camouflage conditions of environment. Great Tit is a bird of forest areas with a predominance of old and sick trees, tending to a dense undergrowth with the greatest biomass of leaves. In contrast to tits Collared Flycatcher uses primarily the areas of forests with a predominance of mature generative tree with dense crown, but with the average value of shading, avoiding the most dense and most lit places. [Ukrainian].
Key words: ecology, environment, stand microstructure, marginality, specialization, factor analysis.

Ми зробили спробу порівняти екологічні ніші двох видів птахів-дуплогнізників за допомогою факторного аналізу екологічних ніш (ENFA). Застосували новий методичний підхід до відбору даних для ENFA, в якості екологічних предикторів у аналізі були використані показники мікроструктури деревостану. Маргінальність та спеціалізація екологічних ніш великої синиці та білошийої мухоловки достовірно відрізняються від випадкової альтернативи, це свідчить про те, що ці види чітко розрізняють динаміку параметрів мікроструктури деревостану, цілеспрямовано обираючи собі зручні умови. Набір параметрів мікроструктури деревостану, які впливають на формування просторової ніші, у цих видів дещо відрізняється. Окрім істотних для обох видів популяційного віку дерева, породного складу деревостану та субстрату на активність великої синиці впливає горизонтальна структура крони, а на активність білошийої мухоловки – преференційна дистанція до стовбура дерева. Різниця у формуванні просторової ніші цих видів найбільш імовірно пояснюється вимогами до стереотипу полювання та маскувальних умов середовища.
Ключові слова: екологія, навколишнє середовище, мікроструктура деревостану, маргінальність, спеціалізація, факторний аналіз. 

Література

Бианки В.В., Шутова Е.В. (1978): К экологии большой синицы в Мурманской области. - Бюл. МОИП. Отд. биол. 83 (2): 63-70.

Боголюбов А.С., Преображенская Е.С. (1990): Временная динамика численности и компоновки пространственных ниш видов, входящих в синичьи стаи. - Экологическая ординация и сообщества. М.: Наука. 64-78.

Бяллович Ю.П. (1960): Биогеоценотические горизонты. - Тр. МОИП. Сборник работ по геоботанике, ботанической географии, систематике растений и палеогеографии. 3: 43-60.

Губкин А.А. (1971): Орнитофауна как структурный компонент лесных биогеоценозов степной зоны юго-востока Украины. - Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск. 1-23.

Дольник В.В. (1982): Методы изучения бюджетов времени и энергии у птиц. - Тр. Зоол. ин-та. 113: 3-37.

Жуков О.В., Пономаренко О.Л., Зимароєва А.А. (2015): Дослідження просторових параметрів екологічної ніші зяблика (Fringilla coelebs) за допомогою даних дистанційного зондування землі. - Вісн. Львівського ун-ту. Сер. біол. 70: 110-121.

Капелюх Я.І. (2004): Синиця велика (Parus major L.) – основний фоновий вид біотопів заповідника «Медобори» та його околиць. - Наук. вісн. УкрДЛТУ. 14 (8): 382-386.

Лихачев Г.Н. (1954): О взаимоотношениях большой синицы и мухоловки-пеструшки при заселении ими искусственных гнездовий. - Привлечение и переселение полезных насекомоядных птиц. М. 87-96.

Пономаренко О.Л. (2004): Консортивні зв’язки птахів у дібровах степового Придніпров’я як фактор стійкості лісових екосистем. - Автореф. дис. ... канд. біол. наук. Дніпропетровськ. 1-23.

Чаплигіна А., Бондарець Д. (2015): Просторовий розподіл і чисельність модельних видів птахів-дуплогніздників на трансформованих територіях північно-східної України. - Вісн. Львівського ун-ту. Сер.біол. 70: 196-205.

Чельцов Н.В., Тарарышкина Н., Худова Т. (2001): Мухоловка-белошейка в Рязанской области. - Фауна, экология и эволюция животных. Рязань. 115-116.

Basille M., Calenge C., Marboutin E., Andersen R., Gaillard J.-M. (2008): Assessing habitat selection using multivariate statistics: Some refinements of the ecological-niche factor analysis. - Ecological modeling. 211 (1-2): 233-300.

Bellamy C., Scott C., Altringham J. (2013): Multiscale, presence-only habitat suitability models: fine-resolution maps for eight bat species. - J. Applied Ecology. 50 (4): 892-901.

Cowie R.J., Hinsley S.A. (1988): Feeding Ecology of Great Tits (Parus major) and Blue Tits (Parus caeruleus), Breeding in Suburban Gardens. - J. Animal Ecology. 57 (2): 611-626.

Elith J., Leathwick J.R. (2009): Species Distribution Models: Ecological Explanation and Prediction Across Space and Time. - Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 40: 677-697.

Guisan, A., Thuiller W. (2005): Predicting species distribution: offering more than simple habitat models. - Ecology Letters. 8 (9):  993-1009.

Harvey P.H., Greenwood C., Perrins M. (1979): Breeding Area Fidelity of Great Tits (Parus major). - J. Animal Ecology. 48 (1): 305-313.

Hutchinson G.E. (1965): The niche: an abstractly inhabited hypervolume. - The ecological theatre and the evolutionary play. New Haven: Yale Univ. Press. 26-78.

Merckx B., Steyaert M., Vanreusel A., Vincx M., Vanaverbeke J. (2011): Null models reveal preferential sampling, spatial autocorrelation and overfitting in habitat suitability modelling. - Ecological Modelling. 222 (3): 588-597.

Sattler T., Bontadina F., Hirzel A.H., Arlettaz R. (2007): Ecological niche modelling of two cryptic bat species calls for a reassessment of their conservation status. - J. Applied Ecology. 44 (6): 1188-1199.

Zimaroeva А.A., Zhukov O.V., Ponomarenko O.L., Matsyura A.V. (2015): Ecological niche modelling of Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (Сommon Chaffinch) using GIS tools. - Romanian J. Biology. 60 (2): 135-146.

Zimaroeva А.A., Zhukov O.V., Ponomarenko O.L. (2016): Determining spatial parameters of the ecological niche of Parus major (Passeriformes, Paridae) on the base of remote sensing data. - Vestnik zoologii. 50 (3): 251-258.