Berkut. 23 (1): 1-10. 2014

 

Нові дані по зимовій орнітофауні Східної Черкащини та сусідніх районів

М.Н. Гаврилюк1, В.М. Грищенко2, О.В. Ілюха1, М.М. Борисенко2, Є.Д. Яблоновська-Грищенко2

1 Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, каф. екології та агробіології; бул. Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031, Україна
Cherkasy National University, dep. of ecology and agrobiology; Shevchenko str., 81, Cherkasy,18031, Ukraine
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», Канівський природний заповідник; вул. Шевченка, 108, м. Канів, 19000, Черкаська обл., Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19000, Ukraine
Corresponding author: М.Н. Гаврилюк (M.N. Gavrilyuk), e-mail: gavrilyuk.m@gmail.com

Abstract.
New data about winter ornithofauna of the east part of Cherkasy region and neighbouring districts. - M.N. Gavrilyuk, V.N. Grishchenko, O.V. Ilyukha, M.M. Borysenko, E.D. Yablonovska- Grishchenko. - Berkut. 23 (1). 2014. - We summarize and analyze changes occurred after last report about the winter ornithofauna (Gavrilyuk, Grishchenko, 2001). Since 2002 till the beginning of 2015, 17 new wintering species were registered in the study area. Another 5 species we consider as conditionally wintering. They are late migrants which can delay up to wintering season, especially at mild weather, but have been never observed in mid or late winter. Frequency of winter records and number of wintering birds increased for 13 species. These results are explained partly by intensification of the study, but the main reasons of them are climate changes and number increasing of some species. New data about 46 rare and unnumerous wintering species are presented. [Ukrainian].
Key words: fauna, Central Ukraine, wintering, migration, number, rare species.

Узагальнені та проаналізовані зміни, що відбулися на початку XXI ст. Загалом на зимівлі виявлено 17 нових видів, ще 5 віднесені до умовно зимуючих. Це пізні мігранти, що можуть затримуватися до періоду зимівлі, але не спостерігалися ні в середині, ні наприкінці зими. Для 13 видів зросла частота зимових зустрічей і чисельність зимуючих птахів. Такі результати пояснюються почасти інтенсифікацією досліджень, але головні причини – зміни клімату та зростання чисельності ряду видів птахів.
Ключові слова: фауна, Центральна Україна, зимівля, міграція, чисельність, рідкісний вид.

 


 

Література

Бредбиер П. (2007): Результаты наблюдений околоводных птиц у плотины Днепродзержинской ГЭС. - Птахи степового Придніпров’я: минуле, сучасне, майбутнє. Дніпропетровськ. 125-133.

Гаврилюк М.Н. (2005): Обліки зимуючих птахів в районі очисних споруд м. Черкаси в 2001–2004 рр. - Вісник Черкаського ун-ту. Сер. Біол. науки. Черкаси. 71: 26-30.

Гаврилюк М.Н. (2009): Гнездование клинтуха в бетонных столбах в Черкасской области. - Беркут. 18 (1-2). 209-210.

Гаврилюк М.Н. (2010): Зимующие птицы Среднего Приднепровья и современное изменение климата. - Мат. XIII Междунар. орнитол. конф. Северной Евразии. Тез. докладов. Оренбург: Изд-во ОГПУ, ИПК ГОУ ОГУ. 96-97.

Гаврилюк М.Н., Грищенко В.Н. (2001): Современная зимняя орнитофауна Восточной Черкасщины. - Беркут. 10 (2): 184-195.

Гаврилюк М.Н., Грищенко В.М., Ілюха О.В., Яблоновська-Грищенко Є.Д., Борисенко М.М. (2014б): Зимівля водоплавних і навколоводних птахів у районі Кременчуцького водосховища в зимові періоди 2012/2013 та 2013/2014 рр. - Вісник Черкаського ун-ту. Сер. Біол. науки. 295: 32-37.

Гаврилюк М.Н., Домашевский С.В. (2012): История формирования и современное состояние зимовок обыкновенного канюка в Украине. - Канюки Северной Евразии: распространение, состояние популяций, биология. Тр. VI Междунар. конфер. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27–30 сентября 2012 г. Кривой Рог: ООО «Центр-Принт». 22-35.

Гаврилюк М.Н., Домашевский С.В., Грищенко В.Н. (2007): Особенности зимовки птиц в 2006−2007 гг. в районе Кременчугского водохранилища. - Біологія ХХІ ст.: теорія, практика, викладання. Мат-ли міжнар. наук. конф. (1−4 квітня 2007 р., м. Черкаси − м. Канів). К.: Фітосоціоцентр. 429-431.

Гаврилюк М.Н., Домашевський С.В., Грищенко В.М., Ілюха О.В., Борисенко М.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2009): Зимівля водоплавних та навколоводних птахів у 2008−2009 рр. в районі Кременчуцького водосховища. - Вісник Черкаського ун-ту. Сер. Біол. науки. Черкаси. 156: 21-26.

Гаврилюк М.Н., Домашевский С.В., Илюха А.В., Борисенко Н.Н., Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2009): О зимовке водоплавающих и околоводных птиц в 2007−2008 гг. в районе Кременчугского водохранилища. - Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России. Мат-лы 3-й Междунар. научно-практич. конф. М. 572-576.

Гаврилюк М.Н., Ілюха О.В., Борисенко М.М. (2010): Інвазії горіхівки та ялинового шишкаря в Середнє Придніпров’я. - Беркут. 19 (1-2): 157-160.

Гаврилюк М.Н., Ілюха О.В., Борисенко М.М. (2014в): Видовий склад та чисельність соколоподібних в агроландшафтах Среднього Придніпров’я в зимові періоди 2009–2011 рр. - Птицы бас. Сев. Донца. Харьков. 12: 206-212.

Гаврилюк М.Н., Ілюха О.В., Борисенко М.М., Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2011): Зимівля водоплавних та навколоводних птахів у 2009−2010 рр. у районі Кременчуцького водосховища. - Природничий альманах. Сер. Біол. науки. Херсон. 15: 26-32.

Гаврилюк М.Н., Ілюха О.В., Борисенко М.М., Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2014а): Зимівля водоплавних і навколоводних птахів у районі Кременчуцького водосховища в зимові сезони 2010/2011 та 2011/2012 рр. - Авіфауна України. 5: 36-43.

Грищенко В.Н. (2002): Мониторинг численности водоплавающих и околоводных птиц на Трипольской зимовке (Киевская область) в 1984–1990 гг. - Авіфауна України. 2: 65-69.

Грищенко В.Н., Гаврилюк М.Н. (2012): Орлан-белохвост в Каневском заповеднике и его окрестностях. - Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия. Тр. VI Междунар. конфер. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27–30 сентября 2012 г. Кривой Рог: Изд. Чернявский Д.Л. 335-340.

Грищенко В.М., Гаврилюк М.Н., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2004): Зимівля водоплавних та навколоводних птахів на Дніпрі в районі Канівського заповідника у 1998–2004 рр. - Запов. справа в Україні. 10 (1-2): 62-65.

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2012): Зимовка орлана-белохвоста на Днепре возле Канева в 2011/2012 гг. - Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия. Тр. VI Междунар. конфер. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27–30 сентября 2012 г. Кривой Рог: Изд. Чернявский Д.Л. 474-478.

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2013): Нові дані по рідкісних і маловивчених видах птахів Лісостепу та Полісся України. - Беркут. 22 (2): 85-89.

Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д., Гаврилюк М.Н. (2012): Спостереження рідкісних та маловивчених видів птахів у Канівському заповіднику та його околицях у 2003–2012 рр. - Запов. справа в Україні. 18 (1-2): 61-66.

Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д., Гаврилюк М.Н. (2013): Видовой состав и структура населения водоплавающих и околоводных птиц, зимующих на Днепре в районе Каневской ГЭС. - Беркут. 22 (1): 1-13.

Давиденко И.В., Сыпко А.В. (2002): Зимовка птиц в районе очистных сооружений г. Киева зимой 2000/2001 гг. - Авіфауна України. 2: 70-73.

Дмитренок М.Г., Журавлев Д.В., Демонжан Л. (2005): Фенология большой выпи в Белоруссии. - Орнитология. М.: МГУ. 32: 79-86.

Домашевский С.В. (2006): Материалы по экологии мелких соколов на севере Украины. - Стрепет. 4 (2): 42-58.

Домашевский С.В., Костюшин В.А. (2001): Встреча курганника (Buteo rufinus) на зимовке в северной части Украины. - Вестн. зоол. 3: 88.

Казанник В., Коваленко О., Серебряков В. (2013): Результати обліків водоплавних та біляводних птахів Київської агломерації у зимовий період 2011/2012 рр. - Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. біол. 63: 46-49.

Клестов Н.Л. (1978): Особенности зимовки птиц на Каневском водохранилище. - Вторая Всесоюзн. конфер. по миграциям птиц. Тез. сообщ. Алма-Ата. 1: 32-33.

Костюшин В.А. (2014): Зимовки водоплавающих птиц на Киевском и Каневском водохранилищах в 2011–2012 гг. - Авіфауна України. 5: 31-35.

Костюшин В.А., Грищенко В.Н. (2013): Материалы по распространению клинтуха (Columba oenas) в Киевской области и на сопредельных территориях. - Беркут. 22 (1): 48-50.

Костюшин В.А., Полуда А.М. (2005): Учет водно-болотных птиц в окрестностях Киева зимой 2000/2001 гг. - Вестн. зоол. 39 (2): 85-87.

Костюшин В.А., Полуда А.М. (2007): Учеты водно-болотных птиц на Днепре в районе Киева зимой 2005/2006 гг. - Беркут. 16 (2): 275-276.

Костюшин В.А., Полуда А.М., Гаврилюк М.Н. (2002): Учеты водоплавающих птиц в районе Киева зимой 2001/2002 гг. - Беркут. 11 (2): 263-265.

Лопарев С.А., Грищенко В.Н. (1992): Зимовки орлана-белохвоста на Среднем Днепре. - Беркут. 1: 62-64.

Полуда А.М. (2007): Зимовка малого лебедя, Cygnus bewickii (Aves, Anseriformes), в Киевской обл. - Вестн. зоол. 41 (4): 376.

Сижко В.В. (2007): Зимова орнітофауна Дніпропетровщини. - Птахи степового Придніпров’я: минуле, сучасне, майбутнє. Дніпропетровськ. 137-145.

Сижко В.В., Бредбір П. (2005): Нові види птахів Дніпропетровщини. - Беркут. 14 (2): 173-179.

Шевцов А.О. (2001): Зимівля бугая та огара у Кіровоградській області. - Беркут. 10 (2): 139.

Шевцов А.А. (2012): Зимние учеты соколообразных в Кировоградской области. - Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия. Тр. VI Междунар. конф. по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27–30 сентября 2012 г. Кривой Рог: Изд. ФЛ-П Чернявский Д.Л. 508-511.

Шибанов С.Ю. (2006): Встречи редких зимующих птиц в Днепропетровской области в 2002–2006 гг. - Авіфауна України. 3: 54-55.

Crick Q.P. (2004): The impact of climate change on birds. - Ibis. 146 (Suppl. 1): 48-56.

Lehikoinen A., Jaatinen K., Väisänen R.A. (2010): Delayed departure and shifted wintering ranges of waterfowl in Northern Europe. - Bird Numbers 2010. «Monitoring, indicators and targets». 18th Conference of the European Bird Census Council. Book of abstracts. 22–26 March 2010, Cáceres, Extremadura, Spain. 32-33.

Maclean I.M.D., Austin G.E., Rehfisch M.M.,  Blew J., Crowe O., Delany S., Devos K., Deceuninck B., Günther K., Laursen K., van Roomen M., Wahl J. (2008): Climate change causes rapid changes in the distribution and site abundance of birds in winter. - Global Change Biology. 14 (11): 2489-2500.