Stasiak K., Kitowski I., Wisniowski R., Pitucha G., Krawczyk R., Cios S., Grzywaczewski G., Bashta A.-T. Food composition of Long-eared Owl (Asio otus) from Poland and Ukraine
during non-breeding season

http://aetos.kiev.ua/berkut/berkut21/ecology21-4.pdf

English