Kitowski I., Pitucha G. Diet of the Eurasian Tawny Owl in farmland of east Poland

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut16-2/ecology16-2-6.pdf

English