Kitowski I. Why do Montagu's Harriers disturb foraging sessions of White Storks in South-East Poland

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut16-1/ethology16-1-1.pdf

English