.., ..

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut13-1/ecology13-1-1.pdf

Kuchynska I.V., Buchko V.V. Wintering of grebes in West Ukraine
Ukrainian