Kitowski I. Behaviour of Montagu's Harrier juveniles during the post-fledging dependency period in Southeast Poland

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut11-2/ethology11-2-1.pdf

English