.., .., .., ..

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut11-1/notes11-1-2.pdf

Buchko V.V., Godovanets B.I., Skilsky I.V., Klitin O.M. Recoveries of ringed birds
Ukrainian