Ivanovsky V.V., Kuzmenko V.V., Kuzmenko V.Ya. Using of the rare birds cadaster for monitoring of ecosystems in North Belarus

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut08-2/conserv8-2-1.pdf

English