About interesting cases of bird nesting. Communication 2. - I.V. Skilsky, V.V. Buchko, I.S. Shkolny, B.I. Godovanets. - Berkut. 6 (1-2). 1997. P. 105-106.
Data about 5 species collected in Chernivtsi and Ivano-Frankivsk regions in 1982-1997. [Ukrainian].
Key words: West Ukraine, breeding, nest.