About interesting cases of bird nesting. Communication 1. - I.V. Skilsky, V.V. Buchko, I.S. Shkolny. - Berkut. 5 (2). 1996. P. 207-208.
Data about 4 species collected in Chernivtsi and Khmelnitskiy regions in 1996 are presented. [Ukrainian].
Key words: West Ukraine, breeding, nest.