Breeding of the Common Gull in the West of Ukraine. - V.V. Buchko, I.V. Skilsky, I.S. Shkolny. - Berkut. 5 (2). 1996. P. 204-205.
5 cases of the Common Gull breeding in the Upper Dniester valley (Ivano-Frankivsk region) in 1993-1996 are described. [Ukrainian].
Key words: Common Gull, Ivano-Frankivsk region, distribution, breeding, nest, egg.