Cwikowski C., Molodynski G. Breeding of the Golden Eagle in the polish part of the Sanocko-Turczanskie Mountains

http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut04/ecology4-2.pdf

English