To the distribution of rare Birds of Prey in Kiev region. - Grishchenko V.N., Gavrilyuk M.N., Goroshko O.A., Dremlyuga G.N., Nechay I.I., Osavlyuk D.S. - Berkut. 3 (2). 1994. P. 152-153.
Data about 7 species were collected in 1985-1994. [Russian].
Key words: Birds of Prey, Kiev region, rare species, distribution, nesting.