New records of rare and unnumerous birds in Chernivtsi region. - Buchko V.V., Skilsky I.V., Glibka I.V., Godovanets B.Y., Shkolny I.S. - Berkut. 3 (2). 1994. P. 148-149.
Data about 8 species collected in 1992-1994 are presented. [Ukrainian].
Key words: Chernivtsi region, fauna, rare species.