Беркут. Т. 3. Вип. 1. 1994. С. 20-21.

ДО ЕКОЛОГIЇ БIЛОГО ЛЕЛЕКИ У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI

Ю.Ф. Роговий

To the White Stork biology in Poltava region. - Yu.F. Rogovoy. - Berkut. 3 (1). 1994. - The data were col­lected in the districts situated near the Kremenchug reservoir. The first storks are observed during the 3d decade of March and the 1st half of April (Tab. 1). The nests are situated mostly on the buildings and pump houses (Tab. 2). The broods have from 1 to 5 fledglings (tab. 3). They leave the nests at end of July - the beginning of August. In August broods unite in flocs to some tens of birds. Sometimes the flocs are observed in July. These are the non breeding nomadic storks. In autumn the last birds are observed mainly from the 3d decade of August to the 1st decade of September (Tab. 1). The wintering cases of the sound storks near villages are known. 4 birds perished on the electric lines.
Key words: White Stork, Ciconia ciconia, Poltava region, migration terms, breeding biology.

У долинi рiчки Сухий Кагамлик (Глобинський район) весною бiлий лелека (Ciconia ciconia) прилiтає в третiй декадi березня - першiй половинi квiтня (табл. 1), середня дата першої появи за 12 рокiв - 31.03.

Таблиця 1
Строки мiграцiй бiлого лелеки
Timing of the White Stork migrations

Рiк

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Прилiт
Arrival

30.03

31.03

9.04

5.04

28.03

29.03

27.03

26.03

22.03

13.04

29.03

29.03

Ост. cпостереження
Last departure

24.08

27.08

24.08

28.08

25.08

24.08

11.09

19.08

23.08

1.09

3.09

27.08

Лелеки часто розмiщують свої гнiзда на водонапiрних баштах. Цiкаво, що будуються вони тiльки там, де є металева драбина або iнший зручний предмет для закрiплення гнiздового матерiалу. Пiд час облiку в 1987 р. було обстежено 52 гнiзда (табл. 2). Бiльшiсть їх знаходилися на будiвлях. Хоча, якщо порiвнювати характер розмiщення гнiзд в окремих селах, картина вийде дещо iншою. Як видно, у 8 населених пунктах з 15 гнiзда розмiщенi саме на водонапiрних баштах, тодi як на будiвлях лише у 6. Частина гнiзд знаходилася на старих покинутих оселях. З її руйнуванням, як правило, руйнується й гнiздо. Замiна солом'яно-очеретяної покрiвлi на залiзо чи шифер також обумовлює зменшення придатних для поселення мiсць, хоча в окремих випадках гнiздо вдається зберегти. Так, єдине лелече гнiздо в с. Турбаї було збережене завдяки тому, що його перенесли на спецiально вкопаний для цього стовп. У 1950-тi та 1960-тi рр. до осушення заплави р. Хорол, за словами мiсцевих жителiв, у Турбаях гнiздилося до 60 пар лелек.

Таблиця 2
Розмiщення гнiзд
Placing of nests

Село
Village

Будiвлi
Buildings

Водонапiрнi башти
Water towers

Стовпи
Poles

Дерева
Trees

Всього
Total

Битакове Озеро

1

1

-

-

2

Бориси

-

2

-

-

2

Броварки

5

-

2

1

8

Жуки

-

1

-

-

1

Кагамлик

1

-

-

-

1

Липове

15

1

2

2

20

Мар'їне

-

1

-

-

1

Новобудова

-

1

-

-

1

Опришки

-

3

-

-

3

Пироги

-

1

-

-

1

Проценки

1

-

1

-

2

Святилiвка

4

-

2

1

7

Турбаї

-

-

1

-

1

Устимiвка

-

-

-

1

1

Ярошi

-

-

1

-

1

Всього: n
Total: %

27
52

11
21

9
17

5
10

52
100

Окремi гнiзда iснують досить тривалий час. У с. Липовому Глобинського району (садиба Шахворостiв) гнiздо на хатi з 1967 р. Вкрита вона очеретом, верх - соломою. Нестача придатних для гнiздування мiсць iнколи призводить до жорсткої конкуренцiї. Наприклад, у 1983 р. до гнiзда в Липовому прилетiло 15 лелек. Пiд час бiйки мiж ними вiдкладенi яйця були викинутi. Згодом у ньому птахи вiдклали нову кладку. Вивелось 5 лелеченят, одне з яких викинули з гнiзда батьки, а друге розбилося об електричнi дроти бiля гнiзда пiд час спроби злетiти. За сприятливих умов виводки можуть бути досить великими. У 1984 р. з гнiзда в Липовому вилетiло 5 молодих лелек. Ця пара досить ефективно використовувала сусiдство Сули та Кременчуцького водосховища: iнколи до гнiзда птахи приносили чималих судакiв, лящiв, окунiв.

Результати гнiздування в обстежених протягом 1987-1993 рр. гнiздах наведенi в таблицi 3. Розмiри 6 яєць-розбовткiв: 72,0-74,5 x 51,5-52,5 мм, в середньому - 73,2±0,41 x 51,9±0,19.
Масовий вилiт лелеченят з гнiзда вiдбувається наприкiнцi липня - на початку серпня, пiсля цього птахи починають збиратися в зграї. Так, 9.08. 1989 р. бiля с. Кiндрiвка Кременчуцького району спостерiгалася зграя, в якiй налiчувалось до 80 лелек. Молодi птахи трималися купою - ближче до заростей рогозу, дорослi ж ходили мiж валками гречки. У 1978 р. на полi бiля с. Солоницi Козельщинського району зграя кiлькiстю до 60 лелек спостерiгалася вже 9.07. Очевидно, то були кочовi птахи, якi цього року не розмножувалися. Наступного дня тут залишилося лише 2 лелек, мабуть мiсцевi. У 1992 р. подiбна зграя, де було 10 лелек, прямувала на пiвденний схiд 19.07 над с. Устимiвка Глобинського району.

Таблиця 3
Результати обстеження гнiзд у перiод вигодовування пташенят
Results of nest investigation during the rearing of nestlings

Село

Village

Кiлькiсть пташенят у гнiздi
Number of fledglings in nests

В середньому на пару з пташенятами

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

HPm

Бориси

4, 3

4, 3

3, 3

2, 3, 1**

2

4, 0***

2, 2

2,6

Опришки

5, 4, 3

4, 3, 3

5, 4, 3

3, 3, 3, 3

3, 3, 3, 3

4, 3, 2, 2

3, 3, 4, 4

3,3

Мар'їне

4

2*

-

-

-

-

-

3,0

Жуки

3

4

3

2

4

-

3

3,2

Ярошi

4

3

4

4

3

2

2

3,1

Пироги

3

4

3

-

-

4

2

3,2

В середньому на пару з пташенятами
HPm

3,7

3,7

3,5

2,7

3,0

2,6

2,8

3,1

Примiтка: * - кiлькiсть розбовткiв у кладцi, "-" - птахи не гнiздилися.
Note: * - number of the addle eggs in clutch, "-" - birds did not brood.

Восени останнi лелеки спостерiгаються, переважно, у третiй декадi серпня - першiй декадi вересня (табл. 1). Середня дата за 12 рокiв - 27.08. В окремi роки поодинокi особини залишаються на зиму. У 1986 р. бiля с. Бориси Глобинського району на болотистих луках залишилися три лелеки. Зовнi вони мали вигляд здорових птахiв. До сiчня 1987 р. два з них кудись зникли, лишився один лелека. Вiн успiшно перезимував на сiльськiй тваринницькiй фермi, де годувався людьми.

Нам вiдомi 4 випадки загибелi дорослих лелек. Всi вони були знайденi у рiзнi роки пiд дротами високовольтних лiнiй.

Україна (Ukraine),
315964, Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Пироги.
Ю.Ф. Роговий.