Беркут. Т. 2. 1993. С. 46-47.

ДО ГНIЗДУАННЯ ДОВГОХВОСТОЇ СИНИЦI У ЛЬВОВI

 Є. Б. Сребродольська, А.А. Бокотей, Н.Ю. Соколов

To the Long-tailed Tit nesting in Lvov. - E.B. Srebrodolska, A.A. Bokotey, N.Yu. Sokolov. - Berkut 2. 1993. - Only 2 records of nests were known in environs of Lvov. The first nest within the limits of city was found in June 1988. 1991 some nesting pairs were observed in the different parts of Lvov. The breeding success is in the city less than in the wild nature.
Key words: Long-tailed Tit, Aegitalos caudatus, Lvov, distribution, nesting.

За даними Ф.Й. Страутмана (1963) довгохвоста синиця (Aegitalos caudatus) є осiлим, частково кочуючим птахом Захiдної України, який гнiздиться у рiзних лiсових насадженнях, гаях, парках та садах, вiддаючи перевагу зволоженим мiсцям. Оскiльки до останнього часу цей вид не входив до складу гнiздової орнiтофауни Львова, ми наведем деякi спостереження за довгохвостими синицями у межах мiста (гнiздовий перiод 1988 i 1991 рр.).

Лiтературнi данi обмежуються двома знахiдками гнiзд у найближчих околицях. Одне було знайдено 19.04.1873 р. на Голосках у пiвнiчно-захiднiй окраїнi мiста. Кладка з 12 яєць, що мiстилися в ньому, зберiгається тепер у Державному природознавчому музеї АН України (Miczynski, 1962; Страутман, 1963). Друге знайшов К.А. Татаринов 4.05. 1968 р. у Винникiвському лiсi на схiднiй окраїнi Львова, в ньому була кладка з 9 яєць (Татаринов, 1973). У рештi праць, що стосуються орнiтофауни Львова (Татаринов, 1969; Гладунко, Горбань, 1988; Полушина, 1989), про гнiздування довгохвостої синицi в мiстi не повiдомляється.

Перше гнiздо в межах мiста було знайдене нами в червнi 1988 р. на схiдному схилi стадiону "Юнiсть" у парку культури та вiдпочинку iм. Б. Хмельницького. Мiстилося воно у розвилцi гiлок срiблястої ялини на висотi 2,5 м вiд землi. На час знахiдки в ньому було 7 яєць. Гнiздування виявилося успiшним: на початку липня спостерiгали пiдлеткiв довгохвостої синицi неподалiк вiд гнiзда.

14.03.1991 р. пару птахiв ми спостерiгали в ботанiчному саду Львiвського унiверситету по вул. Черемшини. У той самий день двох особин, що носили гнiздовий матерiал, бачили на Личакiвському цвинтарi, їхнє гнiздо знаходилося мiж гiлками плюща, що обвивав старий явiр. 25.03 ця пара продожувала носити гнiздовий матерiал. 29.03 гнiздо вже було збудоване, i птахи активно захищали гнiздову територiю вiд двох сойок (Garrulus glandarius) i великої синицi (Parus major). На жаль, нам не вдалося прослiдкувати подальшу долю гнiздування цiєї пари.

З 16.03.1991 р. двох довгохвостих синиць постiйно спостерiгали у Великих Кривчицях бiля лiсопарку "Шевченкiвський Гай". Протягом наступного тижня птахи носили гнiздовий матерiал до деревця ялiвцю, котре росло на приватному городi. Цiкаво, що воно знаходилося в 10 м вiд залiзничного переїзду i в 7 м вiд автомобiльної дороги з досить iнтенсивним рухом. Незважаючи на це, гнiздування було успiшним. Ми неодноразово бачили, як дорослi птахи носили їжу до гнiзда, а потiм годували пiдлеткiв.

16.05.1991 р. в парку "Дружба" 5 пар довгохвостих синиць активно добували їжу i носили до гнiзд, де, очевидно, були пташенята. Одне гнiздо ми знайшли. Воно мiстилося на деревцi ялiвцю на висотi 2,2 м вiд землi. В гнiздi було 5-6 пташенят 4-5-денного вiку.

Таким чином, на сьогоднi можна говорити про достовiрне гнiздування довгохвотої синицi у Львовi i початковi етапи синантропiзацiї виду в мiстi.

Спостереження за будiвництвом гнiзда на Личакiвському цвинтарi показують, що у ньому беруть одинакову участь обидва партнери. Термiни будування гнiзда у мiстi i в природному середовищi спiвпадають. Те ж можна сказати i про строки гнiздування. Помiтно меншою є лише його успiшнiсть. При тих самих розмiрах кладок (10-12 яєць) кiлькiсть пташенят у мiстi нижча - 6-7 при 8-12 у лiсi. Це й зрозумiло, беручи до уваги сильний антропогенний прес. Вплив мiського середовища позначається i на виборi птахами гнiздового матерiалу. Поряд з характерними складовими частинами - мохом, лишайниками, рослинними волокнами, пiр'ям, шматочками кори - використовуються також ганчiрки та вата.

Спосiб розташування гнiзда, його надiйна замаскованiсть i потаємна поведiнка самих птахiв роблять гнiздо довгохвостої синицi недоступним для основних ворогiв птахiв у мiстi: дiтей, кiшок, собак та воронових птахiв. На наш погляд, це той фактор, який дозволяє типово лiсовим птахам успiшно гнiздуватися в мiстi.

ЛIТЕРАТУРА

Гладунко I.Й., Горбань I.М. Сучасний стан орнiтофауни захiдних областей України. - Методичнi вказiвки до спецкурсу "Орнiтологiя" для студентiв бiологiчного факультету. Львiв, 1988. 20 с.

Полушина Н.А. Птицы. - Методические указания к изучению позвоночных животных урбанизированных территорий для студентов биологического факультета. Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1989. 14-24.

Страутман Ф.И. Птицы западных областей УССР. Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1963. 2: 183 с.

Татаринов К.А. Наземные позвоночные г. Львова и его окрестностей. - Докл. и сообщ. Львов. отд. геогр. общ. УССР. Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1969. 23-28.

Татаринов К.А. Фауна хребетних заходу України. Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1973. 260 с.

Miczynski K. Ptaki Dublan. - Acta ornithol. 1962. 6 (10): 117-180.

Україна, (Ukraine),
290005, м. Львiв,
вул. Грушевського, 4,
Львi
вський унiверситет, каф. зоологiї.
Є.Б. Сребродольська.