Беркут. Т. 2. 1993. С. 45.

ЧОРНИЙ ЛЕЛЕКА У МАЛОМУ ПОЛIССI

М.Л. Клєстов

Black Stork in the Maloye Polesye. - N.L. Klestov. - Berkut. 2. 1993. - The results of the Black stork observations in 1992 on the territory of Maloye Polesye are described. Maloye Polesye is one of the least known for ornithologists region of Ukraine. There are data about Black Stork`s numbers, territorial distribution and features of its nest construction. It is pointed out that Black Stork in the Maloye Polesye inhabits wildest plots of the old, often very damp oak forest, and nests only in the oak trees, at bask of 150 years old.
Key words: Black Stork, Сiconia nigra, Khmelnitsky Region, distribution, nest biotop.

Мале Полiсся можна розглядати як один з найменш дослiджених в орнiтологiчному вiдношеннi регiонiв України. Сказане особливо вiрно для його центральної та схiдної частин.

У травнi 1992 р. на територiї Полонського, Шепетiвського та Iзяславського районiв Хмельницької областi проводились зоологiчнi дослiдження, в процесi яких був зiбраний матерiал по поширенню та особливостям гнiздування чорного лелеки (Сiconia nigra). Данi по територiальному розташуванню гнiзд отриманi за допомогою опитування працiвникiв лiсової охорони. Iнша iнформацiя, яка стосується характеристик гнiздових дiлянок, особливостей розташування гнiзд i т. п., здобута пiд час опису 4 гнiзд. Допомога в складаннi характеристики рослинного покриву окремих гнiздових дiлянок люб'язно надана Т.Л. Андрiєнко.

Чисельнiсть. На нинiшнiй день є вiдомостi про гнiздування на територiї Малого Полiсся в межах Хмельницької областi 7 пар чорного лелеки (Полонський район: Полонське лiсництво, 46 i 96 кв., Понiнкiвське лiсництво; Шепетiвський район: Клементiвське лiсництво, 31 кв. i поблизу с. Майдан-Латунь; Iзяславський район: Плужнянське лiсництво, 60 кв.; Славутський район - 1 гнiздо). Вiдомо ще кiлька лiсових дiлянок (Шепетiвський i Iзяславський райони), де перебувають цi птахи в перiод розмноження, хоча факт гнiздування не пiдтверджений знахiдками гнiзд.

Гнiздовий бiотоп. У всiх вiдомих випадках гнiздування в регiонi, чорнi лелеки вiддавали перевагу розташованим у глухоманi дiлянкам старого листяного або мiшаного лiсу з окремими вiковими дубами. Отриманi матерiали дозволяють видiлити два основних варiанти гнiздових бiотопiв:

1. Мiшаний лiс з переважанням берези повислої та дуба звичайного з домiшкою сосни i вiльхи чорної, розташований на зниженiй, вирiвнянiй, вологiй мiсцевостi. Деревостан заввишки 20-24 м, дiаметр берез - 20-36 см, сосен - 30-32 см. Дiаметр окремих дубiв може перевищувати 90 см. В пiдростi: дуб, поодинокi ялини, осики, граб, горобина. Пiдлiсок не виявлений. Трав'яний покрив досить густий (80-85 %) з домiнуванням осок.

2. Старий вiльховий лiс з домiшкою дуба звичайного та берези повислої, розташований в зниженiй вологiй мiсцевостi. Деревостан розрiджений. Вiк вiльх близько 70 рокiв, середня висота 22 м, дiаметр - 30-34 см. Окремi дуби мають висоту 23-25 м, а дiаметр стовбура бiльше 90 см. Пiдлiсок досить густий. В ньому переважаi черемха, i лiщина, горобина, крушина, верба попеляста. Травостiй досить густий i високий (до 90 см), представлений у значнiй мiрi кропивою жабрiйолистою.

Розташування гнiзд. Всi вони були побудованi на дубах вiком 150-200 рокiв, якi мали висоту 21-25 м та дiаметр стовбура 86-94 см. Гнiзда, в основному, влаштованi на головнiй розвилцi, яку утворюють гiлки першого порядку, в 9-12 м вiд землi. Тiльки в одному випадку гнiздо розмiщувалось на боковiй гiлцi першого порядку в 2,5 м вiд стовбура. Дiаметр гнiзд коливався вiд 1 до 1,2 м, а висота - в межах 0,8-1 м.

Таким чином, чорнi лелеки в Малому Полiссi, по якому пролягає межа сучасного поширення виду в Українi, для гнiздування обирають дiлянки старого лiсу (мiшаного або листяного) з окремими вiковими дубами, якi є залишками дубових пралiсiв. Всi виявленi в регiонi гнiзда мiстяться на старих дубах вiком 150-200 рокiв. В Хмельницькiй частинi Малого Полiсся в останнi роки мешкає не бiльше 10 пар чорних лелек. З метою збереження в регiонi цього рiдкiсного, занесеного до Червоної книги України виду, який до того ж гнiздується тут на межi ареалу, необхiдно термiново вжити заходiв по охоронi мiсць його поселення та кормових бiотопiв.

Україна (Ukraine),
253222, м. Кив-222,
вул. Береттi, 6б, кв. 74.
М.Л. Клєстов.