Беркут. Т. 2. 1993. С. 12-13.

 

ДО ОРНIТОФАУНИ ПЛАВНIВ УДАЮ

В.М. Грищенко, А.В. Подобайло, Є.Д. Яблоновська, Н.I. Батова, М.Н. Гаврилюк, I.В. Михалевич

To the ornithofauna of the Uday rushes. - V.N. Grishchenko, A.V. Podobaylo, E.D. Jablonowska, N.I. Batova, M.N. Gavrilyuk, I.V. Mihalevich. - The data were collected on the Uday river (Poltava Region) in May 1990 and June 1993. The most numerous and rare bird species are described. It is proposed to include the Uday rushes to the Important Bird Areas.
Key words: Poltava region, fauna, rare species, Important Bird Areas.

Удай - права притока Сули, протiкає по територiї Чернiгiвської та Полтавської областей. На значному протязi її розкинулись плавнi. Ширина їх смуги у багатьох мiсцях досягає кiлькох кiлометрiв. Орнiтофауна плавнiв вивчалася пiд час двох експедицiй: 30.04 - 8.05 1990 р. обстежена дiлянка мiж селами Скибинцi та Пiски - Удайськi Чорнухинського району; 1.06 - 8.06 1993 р. експедицiя на човнi та байдарцi пройшла вiд с. Леляки Пирятинського району до с. Духове Лубенського району Полтавської областi.

З чапель у плавнях Удаю домiнує бугай (Botaurus stellaris). Вiн звичайний на всьому їх протязi. Колонiї чапель знайденi в двох мiсцях. Перша з них знаходиться бiля с. Дейманiвка. Гнiзда розташованi на кущах i деревцях верби серед заростей очерету. 4.06.1993 р. тут було виявлено 30 пар сiрої чаплi (Ardea cinerea), одна пара великої бiлої (Egretta alba), в очеретах поряд з гнiздами на деревах гнiздиться також кiлька пар рудої чаплi (Ardea purpurea). Друга колонiя знаходиться мiж селами Скибинцi та Нетратiвка. 7.05.1990 р. тут гнiздилося 15 - 20 пар сiрої чаплi, до 10 пар рудої та кiлька пар великої бiлої. Гнiзда також розташованi в заростях на кущах i напiвзасохлих деревцях верби та на заломах очерету. До 1993 р. чисельнiсть цiєї колонiї зменшилася: 5.06 ми нарахували тут всього 12 гнiзд сiрої чаплi (у них були пташенята рiзного вiку, в одному кладка, одна кладка розорена), поряд гнiздилися 1 - 2 пари рудих. Бiлих цього разу не було зовсiм. Руда чапля гнiздиться крiм того окремими парами у плавнях. Гнiзда нами знайденi не були, але судячи по зустрiчах птахiв, гнiздування можливе також бiля Каплинцiв та Пирятина. Квак (Nycticorax nycticorax) пiд час експедицiй був вiдмiчений лише один раз - 8.06.1993 р. бiля с. Харкiвцi. Влiтку 1993 р. одним з авторiв була знайдена ще одна невелика колонiя бiля с. Леляки. На кущиках серед очерету гнiздилося близько 3 пар сiрої чаплi, можливе гнiздування однiєї пари квака: спостерiгалися 1 дорослий i 1 молодий птахи.

Лебiдь-шипун (Cygnus olor). 3.05.1990 р. один птах спостерiгався на плесi серед очерету бiля с. Гiнцi. За даними мiсцевих жителiв пара гнiздилася тут кiлька рокiв. У 1989 р. поблизу села тримався виводок. 6.06.1993 р. пара лебедiв була вiдмiчена на озерi бiля с. Скибинцi.

З хижих птахiв домiнує болотяний лунь (Circus aeruginosus). Вiн зустрiчається повсюди i у великiй кiлькостi. Iншi види лунiв досить рiдкiснi. 3.06.1993 р. бiля с. Харкiвцi спостерiгався самець лугового луня (Сircus pygargus), 6.06.1993 р. бiля с. Шкурати пролiтав самець лугового чи польового луня (C. cyaneus). Чорний шулiка (Milvus migrans) був вiдмiчений у плавнях лише двiчi: 1.05.1990 р. ширяючi птахи спостерiгалися над заплавою поблизу с. Гiнцi, 7.06.1993 р. пара птахiв трималася бiля невеликого острiвця з вiльховим лiсом серед очеретiв нижче с. Мала Круча. У 1993 р. кiлька разiв спостерiгався великий пiдорлик (Aquila clanga): 3.06.1993 р. вище с. Харкiвцi, 4.06 та 6.06 бiля с. Дейманiвка. У цих мiсцях можливе гнiздування 1 - 2 пар. У лiсах вздовж Удаю досить звичайнi канюк (Buteo buteo), великий яструб (Accipiter gentilis), зустрiчаються малий яструб (A. nisus), чеглок (Falco subbuteo). 1.05.1990 р. бiля с. Гiнцi спостерiгався осоїд (Pernis apivorus).

Сiрий журавель (Grus grus). У травнi 1990 р. журавлi були виявленi бiля с. Гiнцi. За даними мiсцевих мисливцiв кiлька пар гнiздиться у плавнях. 7.05.1990 р. ми спостерiгали над полями бiля с. Нетратiвка 7 птахiв. 2-3.06.1993 р. крики журавлiв вiдмiченi поблизу с. Харкiвцi. Кiлька пар гнiздиться на заболочених луках бiля с. Гурбинцi. Одним з авторiв птахи спостерiгаються тут щороку. Поселення журавлiв є також у верхiв'ях Удаю. За даними В.Ф. Гаврися 5 - 7 пар гнiздиться у Дорогинському гiдрологiчному заказнику в Iчнянському районi Чернiгiвськоi областi.

З пастушкових у плавнях Удаю найбiльш численнi водяна курочка (Gallinula chloropus) та лиска (Fulica atra), досить звичайнi водяний пастушок (Rallus aquaticus), погонич (Porzana porzana), мала курочка (P. parva), на лучних дiлянках - деркач (Crex crex). Курочка-крихiтка (Porzana pusilla) була вiдмiчена лише один раз: 5.05.1990 р. бiля с. Курiнька.

Серед крячкiв переважає чорний (Chlidonias nigra), чисельнiсть бiлокрилого (Ch. leucoptera) значно нижча. Бiлощокий крячок (Ch. hybrida) зустрiчається лише в деяких мiсцях i в невеликiй кiлькостi. Пiд час експедицiї 1993 р. ми провели облiк колонiй крячкiв на обстеженiй дiлянцi Удаю (табл.). На початку червня гнiзд ще не було, але птахи вже займали гнiздовi територiї. Приблизна чисельнiсть колонiї визначалася за їх кiлькiстю. Ми пройшли Удаєм вниз i вверх рiзними протоками, тому виявлення колонiй крячкiв було досить повним. Бiльшiсть з них знаходилася в заростях тiлорiзу серед плес або по краях очеретяних заростей.

Чисельнiсть колонiй крячкiв на дiлянцi Удаю мiж Леляками i Духовим у 1993 р.
Numbers of the tern colonies on Uday between villages Lelyaky and Dukhove in 1993

Мiсце знаходження
Placing

Вид
Species

Чисельнiсть (пар)
Number (pairs)

бiля с. Леляки

Ch. nigra

10 - 20

бiля с. Каплинцi

Ch. nigra
Ch. leucoptera

10 - 20
2 - 5

бiля Пирятина

Ch. nigra

до 10

- " -

- " -

до 10

- " -

- " -

10 - 20

- " -

- " -

20 - 30

бiля с. Велика Круча

- " -

15 - 20

бiля с. Мала Круча

- " -

10 - 20

бiля с. Дейманiвка

Ch. nigra
Ch. leucoptera
Ch. hybrida

20 - 30
10 - 15
1 - 2

бiля с. Скибинцi

Ch. nigra

10 - 15

бiля с. Карпилiвка

Ch. nigra
Ch. leucoptera

30 - 40
5 - 10

вище с. Духове

Ch. nigra
Ch. leucoptera
Ch. hybrida

до 50
5 - 10
2 - 3

Пара бiлощоких крячкiв спостерiгалася також 3.06.1993 р. бiля с. Харкiвцi. Гнiздування iнших видiв не було встановлене. 4.06.1993 р. бiля с. Скибинцi вiдмiчений поодинокий рiчковий крячок (Sterna hirundo). Очевидно цi птахи залiтають з Сули. Звичайнi мартини (Larus ridibundus) у гнiздовий перiод також спостерiгалися лише раз 5.06.1993 р. два птахи нижче с. Скибинцi.

З горобиних у плавнях домiнують дроздовидна очеретянка (Acrocephalus arundinaceus), ставкова очеретянка (A. scirpaceus) та очеретяна вiвсянка (Emberiza schoeniclus). У заростях чагарникiв звичайнi садова кропив'янка (Sylvia borin) та чагарникова очеретянка (Acrocephalus palustris). З найбiльш цiкавих видiв горобиних птахiв слiд вiдмiтити вусату синицю (Panurus biarmicus). В очеретяних заростях плавнiв Удаю це порiвняно звичайний птах. Поодинокi синицi та виводки спостерiгалися нами бiля Каплинцiв, у кiлькох мiсцях поблизу Пирятина, нижче Повстина, у кiлькох мiсцях бiля Дейманiвки.

Плавнi Удаю займають велику площу, орнiтокомплекс їх добре зберiгся. Крiм того тут гнiздиться цiлий ряд видiв птахiв, що знаходяться пiд загрозою. Доцiльно вiднести цю територiю до важливих мiсць гнiздування птахiв (Important Bird Areas) мiжнародного чи нацiонального значення, а також створити мережу природно-заповiдних територiй рiзного рангу для охорони екосистем плавнiв.

Україна (Ukraine),
 258300, Черкаська обл.,
м. Канiв, Канiвський заповiдник.
 В.М. Грищенко.