About wintering of some bird species in Chernivtsi region. - I.V. Skilsky, B.I. Godovanets, O.M. Vassin, I.V. Glibka, D.S. Fedorcha, V.V. Buchko. - Berkut. 2. 1993. - P. 50.
Data about 14 species are presented. [Ukrainian].
Key words: Chernivtsi region, wintering.