First case of the Grey Heron wintering in Chernivtsi region. - Dzyubak P.P., Fedorcha D.S., Godovanets B.I., Skilsky I.V. - Berkut. 1. 1992. - P. 73.
Fresh footprints of 1-3 birds were found on ice of a lake near the village of Dranytsya on 2.02.1992. [Ukrainian].