Records of rare bird species in Brest region in 2002. - A.V. Abramchuk, S.V. Abramchuk, Yu.Yu. Bakur, I.V. Bogdanovich, S.V. Leviy, V.V. Prokopchuk, A.A. Serbun, V.A. Likhvan. - Avifauna of Ukraine. 2. 2002. - P. 48-52.
Data about 35 rare and unnumerous species are presented. [Russian].
Key words: Brest region, fauna, rare species.
Address: A.V. Abramchuk, National park “Belovezhskaya Pushcha”, Kamenyuki, Brest region, 220065 Belarus.