.., .., .., .. .

http://www.aetos.kiev.ua/avifauna/avi1/avi1-04.pdf

Skilsky I.V., Buchko V.V., Godovanets B.I., Shkolny I.S. Breeding of the Song Thrush in Chernivtsi city
Ukrainian